Samenwerking

Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken (NZLO) werkt samen op de strategische gebieden:
   o Kwaliteit
      o ICT en dataverwerking
         o Overleg derden
            o Financiën
               o Innovatie
Voor ieder gebied is een kernteam samengesteld uit specialisten afkomstig en gemandateerd door de afzonderlijke leden. Een kernteam wordt voorgezeten door de portefeuillehouder die tevens zitting heeft in het portefeuillehouders overleg, functionerend als het bestuur van het NZLO.

Mandaat
Kernteamleden richten zich op het strategisch vraagstukken rond hun aandachtsgebied. Finale besluitvorming vindt plaats binnen de bestuurlijke structuur van het NZLO.
Of en zo ja wanneer een bepaald voorstel geimplementeerd gaat worden, ligt bij de Zorggroepen (tactisch en uitvoerend). Op dat laatste onderdeel is het kernteam adviserend.

Werkwijze
Het kernteam werkt ten behoeve van het beleidsonderwerp volgens een vast stramien v.w.b. de projectopzet.
De probleemstelling
De aanleiding
De doelstelling
Het beoogde projectresultaat.
De afbakening
De effecten van het projectresultaat
De eindgebruikers van het projectresultaat
De randvoorwaarden
De relatie met andere projecten/omgeving
Welke uitdaging ligt er?
Ligt er een reëel probleem?
Wat willen we bereiken en wanneer?
Wat is de toegevoegde waarde, is het resultaat te meten?
Waar gaan we vooral niet over!
Als het project is geïmplementeerd wat is de winst?
Voor wie doen we het en hoe overtuigen we hen?
Wat is er nodig om dit project te doen slagen?
Waar moeten we rekening mee houden.